Hızlı Erişim
Anasayfa | Yayınlarımız | Yazılarımız & Sunularımız | Tedaviler | Psikolojik Testler | Genel Sorular ve Yanıtları | İletişim
Site içi arama:   
Lilac Anemone, Matilda Ellison  

Yayınlarımız

 

 

Şizofreninin Eşlik Ettiği Obsesif Kompulsif Bozuklukta Klinik Özellikler

Ö Özdemir, R Tükel, N Türksoy, A Üçok

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada şizofreninin eşlik ettiği ve etmediği obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarından oluşan iki grubun, sosyodemografik ve klinik özellikler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya alınan 65 OKB hastası şizofreninin eşlik edip etmemesine göre iki gruba ayrıldı. Şizofreninin eşlik ettiği OKB grubu 20, şizofreninin eşlik etmediği OKB grubu ise 45 hastadan oluşmaktaydı. Tüm hastalara yarı-yapılandırılmış klinik görüşme formu, DSM-III-R için Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi (SCID), Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Beck Depresyon Envanteri, Aşırı Değer Verilmiş Düşünce Ölçeği, Sheehan Yetiyitimi Ölçeği uygulandı. İki grup, demografik değişkenler ve ölçeklerden alınan puanlar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Şizofreni ile birlikte OKB grubunda erkek ve bekar olanların oranı anlamlı olarak daha yüksek bulundu. İki grup arasında, obsesyon ve kompulsiyonların dağılımı ve obsesif kompulsif belirti şiddeti açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Şizofreninin eşlik ettiği grupta, obsesif kompulsif belirtilere yönelik içgörü, anlamlı düzeyde daha iyi bulundu. Distimi, şizofreni olmaksızın OKB grubunda anlamlı olarak daha fazla sıklıkta görülürken, diğer birinci eksen bozuklukların sıklığı iki grup arasında farklı bulunmadı.

Sonuç: Sonuçlarımız, OKB ve şizofreninin birlikte görüldüğü hastalarda, obsesif kompulsif belirti özelliklerinin şizofreni olmaksızın OKB olan hastalardakinden farklı olmadığını, aynı zamanda obsesif kompulsif belirtilere yönelik içgörünün korunduğunu ortaya koymaktadır.

 

 

 

 © 2022 Simurg Psikiyatri Psikoterapi
Kullanım Sözleşmesi | KVKK Aydınlatma Metni