Hızlı Erişim
Anasayfa | Yayınlarımız | Yazılarımız & Sunularımız | Tedaviler | Psikolojik Testler | Genel Sorular ve Yanıtları | İletişim
Site içi arama:   
Lilac Anemone, Matilda Ellison  

Yayınlarımız

 

 

Beden Dismorfik Bozukluğunda Klinik Özellikler: 19 Olgunun Değerlendirilmesi

Türksoy Karalı N, Tükel R, Çalıkuşu C, Olgun T, Keser V

ÖZET

Gerekçe: Bu çalışmada, DSM-III-R ölçütlerine göre Beden dismorfik bozukluğu (BDB) tanısı konan 19 hastada sosyo-demografik ve klinik özellikler ile eşlik eden psikiyatrik bozuklukların araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Hastalar DSM-III-R için Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi, DSM-III-R Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Kılavuzu, sosyodemografik ve klinik özellikleri için yarı-yapılandırılmış görüşme formu, Beck Depresyon Envanteri, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, Yale-Brown Obsesif Kompulsif Belirti Listesi ve Sheehan Yetiyitimi Ölçeği kullanılarak değerlendirildi.

Sonuçlar: Olguların yaş ortalaması 24.6 idi. Hastaların %52.6’sının kadın, %78.9’unun bekar olduğu gözlendi. BDB’nin başlama yaşı ortalaması 16.7, hastalık süresi ortalaması ay olarak 94.7 idi. Hastaların zihinsel olarak en sık aşırı uğraştıkları beden bölgesinin yüz (n=7) olduğu belirlendi. Onaltı (%84.2) hastada obsesyon ya da kompulsiyonların bulunduğu saptandı. BDB'ye en sık olarak birinci eksen bozukluklarından obsesif kompulsif bozukluk (OKB) (%57.9) ve majör depresyon (%52.6); ikinci eksen bozukluklarından çekingen kişilik bozukluğu (%57.9) eşlik etmekteydi.

Değerlendirme: Elde ettiğimiz sonuçların farklı toplumlarda yapılan çalışmaların sonuçlarıyla benzerliği dikkat çekici bulundu. Ayrıca bulgularımız, BDB ile OKB arasında bir ilişki olduğuna işaret etmektedir.

 

 

 

 © 2022 Simurg Psikiyatri Psikoterapi
Kullanım Sözleşmesi | KVKK Aydınlatma Metni